یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Cpanel Platinum Server Management
cPanel Dedicated & VPS Server Management
$49.00 USD ماهانه

Cpanel Server Management
cPanel Dedicated & VPS Server Management
$29.00 USD ماهانه
$84.00 USD سه ماهه
$168.00 USD شش ماهه
$335.00 USD سالانه

DirectAdmin Server Management
Direct Admin Dedicated & VPS Server Management
$30.00 USD ماهانه
$84.00 USD سه ماهه
$165.00 USD شش ماهه
$325.00 USD سالانه

Directadmin Platinum Support
Direct Admin Dedicated & VPS Server Management
$49.00 USD ماهانه

Plesk Windows Server Management
Windows Plesk Dedicated & VPS Server Management
$49.00 USD ماهانه

Plesk Server Management
Linux Plesk Dedicated & VPS Server Management
$39.00 USD ماهانه + $2800.00 USD هزینه تنظیم
$114.00 USD سه ماهه + $8150.00 USD هزینه تنظیم
$228.00 USD شش ماهه + $16250.00 USD هزینه تنظیم
$458.00 USD سالانه + $32500.00 USD هزینه تنظیم

Server Migration plan
Migrate server from any panel to any compatible panel
$0.49 USD به صورت یک بار

Directadmin Proactive Management
The proactive Server Management plan for Directadmin.
$74.99 USD ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution